My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


20 ความเห็น

ความคืบหน้า กรณีโจรขึ้นบล็อก

วันนี้ครบ 1 สัปดาห์พอดี
สำหรับเหตุการณ์โจรปล้นบางส่วนของบทความไปตีพิมพ์ในคอลัมน์ ฅ. เลือกข้าง
เราก็เลยส่งจดหมายซองสีน้ำตาลถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
letter

ภายในมีจดหมายซึ่งเขียนชี้แจงอย่างสุภาพ
อ่านเพิ่มเติม