My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


9 ความเห็น

บทจบของ plagiarism

การสอบถามความคืบหน้าเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค. ๕๐
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันบอกว่า
เขาได้รับจดหมายซองสีน้ำตาลของเรา
และนำเรื่องนี้หารือกับบรรณาธิการบทความของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
ซึ่งรับผิดชอบบทความที่คอลัมนิสต์แต่ละคนส่งมา

หลังจากรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้น
บรรณาธิการบทความฯ ได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังคุณอมร อมรวัฒนานนท์แล้ว
และให้คุณอมร เป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไรต่อไป
อ่านเพิ่มเติม