My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

เลข NEF ชี้ชะตา ที่มาพร้อมทางออกสวยหรู (ตอน 1)

“NEF” หรือ “Noise Exposure Forecast”
คือหน่วยที่ใช้สำหรับคาดการณ์หรือประเมินเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการบิน
ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนใกล้สนามบิน

เอกสารขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ระบุแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับความดังของเสียงจากเครื่องบินเอาไว้ว่า…
บริเวณที่คาดการณ์ว่า NEF มากกว่า 40 คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรื่องเสียงอย่างรุนแรง
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน

บริเวณที่คาดการณ์ว่า NEF 30-40 ไม่เหมาะสำหรับสถานที่ที่อ่อนไหวต่อเสียงรบกวน
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน
หากเป็นที่อยู่อาศัยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องผลกระทบทางเสียง

ส่วนบริเวณที่คาดการณ์ว่า NEF น้อยกว่า 30 ถือว่ามีระดับความดังของเสียงรบกวนไม่มาก
ชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นต่ำก็พอจะอยู่ได้
แต่ถ้าเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน จะต้องมีการออกแบบให้ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก

สำหรับโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการพยากรณ์ระดับเสียงรบกวนในรูปของ NEF ด้วยเช่นกัน
สรุปความจาก “รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติม (สืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในปีเปิดดำเนินการ)” ได้ว่า…
มีการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ INM (Integrated Noise Model) ประเมินเสียงรบกวนจากเครื่องบิน
จากนั้นลาก “เส้นระดับเสียง” (Noise Contour) ผ่านแต่ละจุดที่มีค่า NEF เท่ากัน
เพื่อจัดทำแผนที่เส้นเสียงของชุมชนรอบสนามบิน
โดยแบ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. พื้นที่ในเขต NEF มากกว่า 40 หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูง
เสียงดังที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว

2. พื้นที่ในเขต NEF 35-40 หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง
ไม่ควรมีสิ่งก่อสร้างที่อ่อนไหวด้านเสียง
เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน หรือโรงพยาบาล

และ 3. พื้นที่ในเขต NEF 30-35 หรือพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อย
ควรควบคุมไม่ให้ปลูกสร้างอาคารที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง
.

ทว่าในสถานการณ์จริง ยังมี “ตัวแปรอื่นๆ” ที่จะส่งผลให้ระดับเสียงรบกวนคลาดเคลื่อนไปจากที่ประเมินด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
“ตัวแปรอื่นๆ” ได้แก่ ความแตกต่างของลมและอุณหภูมิ
การเร่งเครื่องขึ้นบินตามสภาพลม เทคนิคการควบคุมเครื่องของนักบิน ฯลฯ

แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความเที่ยงตรงของข้อมูลการปฏิบัติการด้านการบิน
เช่น จำนวนและชนิดของเครื่องบินที่ขึ้น-ลง แนวเส้นทางการบิน
เพราะถ้าข้อมูลส่วนนี้ไม่ตรงกับข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
ก็มีโอกาสสูงที่เสียงรบกวนในสถานการณ์จริงจะผิดเพี้ยนไปจากที่คาดไว้

หมายเหตุ : ตัดทอนจากที่ตีพิมพ์ครั้งแรก
หาอ่านแบบเต็มๆ ได้ในนิตยสารโลกสีเขียว ฉบับที่ 94 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2550
.

.
สารบัญบทความที่เกี่ยวข้อง
1 ปีสนามบินสุวรรณภูมิ “เพชฌฆาตความเงียบ”
เมื่อเพชฌฆาตความเงียบแผลงฤทธิ์ ตอน 1, ตอน 2, ตอน 3
เลข NEF ชี้ชะตา ที่มาพร้อมทางออกสวยหรู ตอน 1, ตอน 2
สาหัสที่สุดของเหยื่อหูดับ ตอน 1, ตอน 2
คำให้การของ ทอท.

การแสดงความเห็นถูกปิด