My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ไทยติดอันดับโกงที่ 2 ในเอเชีย

10 มีนาคม 2551 บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (เพิร์ค)
เผยแพร่ผลสำรวจนักธุรกิจต่างชาติ 1,400 คน ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับภาวะคอร์รัปชั่นใน 13 ชาติเอเชีย
ไม่รวมพม่าและบังกลาเทศ ซึ่งได้ชื่อว่าคอร์รัปชั่นอย่างมโหฬารอยู่แล้ว
พบว่า สิงคโปร์คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด
ส่วนประเทศไทยมีการคอร์รัปชั่นมากเป็นอันดับสองรองจากฟิลิปปินส์

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2551, หน้า 14

อ่านแล้ว..เอ่อ เป็นการติดอันดับ top 3 ที่น่าปลื้มใจเสียเหลือเกิน..ฮ่วย!!!

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด