My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ขับไล่ด้วยมารยาทตามรัฐธรรมนูญ

สำหรับผู้ที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน
ด้วยข้อกล่าวหานานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศทบทวนการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
หรือการโยกย้ายข้าราชการโดยขาดมูลความผิดที่ชัดเจน
ตามที่ปรากฏในเอกสารนี้ document-02.pdf

เชิญโหลด document-01.pdf เพื่อใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
อันจะนำไปสู่การถอดถอนนายไชยา สะสมทรัพย์ออกจากตำแหน่ง

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด