My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

รู้จักยูคาลิปตัสสัญชาติไทย

1 ความเห็น

ยูคาลิปตัสที่ปลูกกันอยู่ทั่วประเทศไทยในเวลานี้
คือ “ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส” (Eucalyptus camaldulensis Denhn.)
ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

กรมป่าไม้นำพืชต่างถิ่นสายพันธุ์นี้เข้ามาทดลองปลูกในบ้านเราตั้งแต่ พ.ศ. 2489
เมื่อพบว่ามันเติบโตได้ดีในพื้นที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
ยูคาลิปตัสก็กลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับการเพิ่มพื้นที่ป่า
และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการผลักดันผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ให้เอกชนปลูกป่าเพิ่มปีละ 300,000 ไร่
พร้อมกับกำหนดพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ตาก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา และราชบุรี
ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปไม้โตเร็วที่ได้จากการปลูก

หลังจากนั้นไม่นาน รัฐบาลก็ประกาศให้ปี 2528-2531 เป็นปีป่าไม้แห่งชาติ
โดยมีแผนแม่บทในการปลูกยูคาลิปตัสในเชิงพาณิชย์
ทุกหน่วยงานทั่วประเทศจึงระดมแรงปลูกไม้โตเร็วสายพันธุ์นี้กันอย่างคึกคัก

หมายเหตุ : ตัดทอนจากที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารโลกสีเขียว
ฉบับที่ 97 เดือนมีนาคม-เมษายน 2551

Advertisements

One thought on “รู้จักยูคาลิปตัสสัญชาติไทย

  1. Pingback: ปฏิบัติการ “ชุบตัว” ยูคาลิปตัส??? « My Freezer…Since 19 Dec 2006