My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

เสียงท้วงติงที่ควรรับฟัง

10 ความเห็น

ยังมีความคิดเห็นจากนักวิชาการอีก 2 ท่านที่สังคมควรจะรับฟัง
เพราะทั้งคู่ติดตามผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสมานาน

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี ไม่เห็นด้วยกับการปลูกยูคาลิปตัส
ทั้งการปลูกเชิงเดี่ยวในแปลงขนาดใหญ่และการปลูกในพื้นที่หัวไร่ปลายนา


เป็นที่รับรู้ร่วมกันว่า ควรปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ที่แห้งแล้ง
เป็นพื้นที่ที่ดินเสื่อมโทรม หรือมีสภาพเป็นกรด ฯลฯ
มันจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับผืนดินที่ไม่สามารถทำเกษตรหรือปลูกพืชอื่นๆ ได้อีก

สำหรับประเด็นที่มีการให้ข้อมูลว่า ใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทันสมัย
จึงทำให้ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดังที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทไชโย เอเอ จำกัด
วิฑูรย์ ย้ำชัดว่า…

โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า ตัวการสำคัญที่ทำให้ยูคาลิปตัสมีผลกระทบต่อการใช้น้ำและธาตุอาหารคืออัตราการเจริญเติบโต ยิ่งเติบโตเร็วก็ยิ่งดูดน้ำและธาตุอาหารมาก
นั่นหมายความว่า..
แม้ยูคาลิปตัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะไม่มีรากแก้ว
แต่ถ้ามันยังเติบโตรวดเร็วเหมือนกับยูคาลิปตัสจากการเพาะเมล็ด
การสร้างผลกระทบต่อดินและน้ำย่อมไม่แตกต่างกัน

ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ นักวิชาการอิสระ แสดงทัศนะว่า
ผลกระทบจากยูคาลิปตัสเกิดขึ้นเพราะการปลูกและบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้องกับระบบนิเวศ ในพื้นที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์ย่อมเหมาะสมกับการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นอื่นๆ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ได้หลากหลาย แต่เมื่อเอาดินผืนนั้นมาปลูกยูคาลิปตัส คุณค่าของมันก็จะลดลงและสร้างประโยชน์ได้น้อยลงตามไปด้วย

เขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการปลูกยูคาลิปตัสในลักษณะของพืชเชิงเดี่ยว
เพราะเมื่อธาตุอาหารที่มันต้องการถูกดูดไปหมด ธาตุอาหารที่ไม่ได้ใช้จะตกค้าง
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดินและองค์ประกอบทางเคมีของดิน
สุดท้าย ดินที่เคยสมบูรณ์ก็จะมีสภาพเป็นกรดจัด

ข้อเสนอที่น่าสนใจของเขาก็คือ
ลดพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสเชิงเดี่ยว แล้วหันมาปลูกแบบบูรณาการผสมผสาน
โดยปลูกยูคาลิปตัส 1 ส่วน ปลูกพืชอาหาร 1 ส่วน และปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นอีก 1 ส่วน
เพื่อให้มีหลักประกันด้านอาหาร เพราะมีแนวโน้มว่าในอนาคตประเทศไทยจะขาดแคลนพื้นที่ปลูกพืชอาหาร

ทั้งนี้ ดร. เพิ่มศักดิ์ เรียกร้องถึงความพอเพียงใน 2 ประเด็น คือ
1 ความพอเพียงในการใช้กระดาษ
ทุกคนต้องเปลี่ยนทัศนคติ และช่วยกันลดการใช้กระดาษที่ฟุ่มเฟือย
และ 2 ความพอเพียงในการผลิตกระดาษ
โดยผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศและลดการส่งออกกระดาษ

เมื่อเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการ “ชุบตัว” ยูคาลิปตัสปรากฏชัดขึ้น
ผู้อ่านก็คงตัดสินได้ไม่ยากว่า..
การเร่งปลูกต้นยูคาลิปตัสของยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมกระดาษในเมืองไทย
แท้จริงแล้วมีการตั้งธงคำตอบไว้ที่ “ผลกำไร” หรือ “สิ่งแวดล้อม” กันแน่

หมายเหตุ : ตัดทอนจากที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารโลกสีเขียว
ฉบับที่ 97 เดือนมีนาคม-เมษายน 2551

Advertisements

10 thoughts on “เสียงท้วงติงที่ควรรับฟัง

 1. หายป่วยเยอะแล้ว มาตามอ่านต่อครับ

  น่าติดตามขึ้นทุกที … เรื่องนี้

  : )

 2. I wish to know about the different of SCG’s paper and Double A’s. May I?

 3. ถึง khun_aut
  ขอให้สุขภาพแข็งแรงๆ จะได้ตามอ่านกันไปเรื่อยๆ เนอะ

  ถึง rathwjj
  ไม่รู้ความแตกต่างของกระดาษ 2 แบรนด์นี้เหมือนกันค่ะ
  แต่เดาว่าน่าจะใช้เยื่อยูคาฯ เหมือนกัน

 4. So why only Double A was blamed?
  Or because of their ads?
  Or anything else?

 5. คำตอบคือเขากระตุ้นการปลูกยูคาฯ โดยกระหน่ำให้ข้อมูลที่บิดเบือน
  โดยส่วนตัวแล้ว เราไม่คิดจะห้ามการปลูกยูคาฯ
  เพราะความต้องการใช้กระดาษในประเทศยังมีอยู่เสมอ
  แค่อยากให้ปลูกแต่พอควร ไม่ใช่แห่ปลูกเพื่อผลิตกระดาษป้อนตลาดโลก
  แค่อยากให้ปลูกในที่ที่ควรปลูก ไม่ใช่ปลูกดะแม้แต่ในผืนดินอุดมสมบูรณ์
  แค่อยากให้ผู้ผลิตมีจรรยาบรรณ ไม่ใช่ให้ข้อมูลด้านเดียวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

 6. … สำหรับการปลูกต้นยูคาลิปตัสในประเทศไทยนั้น มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังราวปี 2519 เพื่อเป็นไม้ทดแทนป่าที่ถูกทำลายไป โดยปลูกในอัตรา 1 แสนไร่ต่อปี จากนั้นก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2525 รัฐบาลสนับสนุนการปลูกยูคาลิปตัสเพื่อใช้ประโยชน์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529) แต่ก็ต้องมีอันยุติลง เนื่องจากมีการอ้างถึงผลเสียของการปลูกพืชชนิดนี้มาก โดยข้อเสียของยูคาลิปตัส คือ เป็นพืชที่ใช้น้ำมาก และเนื่องจากพืชชนิดนี้โตเร็ว ทำให้ความชื้นและระดับน้ำใต้ดินลดลงไปอย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ และพืชข้างเคียง และจากการศึกษาผลกระทบของยูคาลิปตัสกับสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานต่างๆ ได้ข้อสรุปว่า
  ยูคาลิปตัสไม่ได้มีพิษภัยต่อระบบนิเวศ ต่อพืชพรรณ หรือสัตว์ แต่ปัญหาเกิดขึ้นจากระบบการปลูกเป็นเชิงเดี่ยวที่กว้างขวางเกินไป เช่นเดียวกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ไม้สัก หรือมันสำปะหลัง ที่ไม่ได้มีระบบการจัดการบำรุงดินที่ดีก็จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

  ดังนั้น การปลูกยูคาลิปตัสต้องคัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และต้องมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย
  ในระยะหลังนี้ การปลูกบนคันนาเป็นที่ฮือฮากันมาก ประเทศไทยมีการทำนาประมาณ 60 ล้านไร่ แต่ผลผลิตเฉลี่ยข้าวของประเทศไทยยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ผลผลิตข้าวต่ำจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาความยากจน การแก้ปัญหาในส่วนนี้คือ การใช้ประโยชน์จากที่นาให้เต็มที่ โดยเฉพาะคันนาที่ทิ้งร้างว่างเปล่าไว้ น่าจะศึกษาวิจัยกันอย่างจริงจังให้เป็นระบบ เลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้ แต่ต้องมีการจัดการพื้นที่การปลูกด้วย เช่น จะใช้สายพันธุ์อะไรที่มีความทนทานต่อพื้นที่ที่มีน้ำใต้ดินสูง และมีโอกาสน้ำท่วมขัง พันธุ์ที่มีเรือนยอดเล็ก มีลำต้นตรงเพื่อที่จะได้ไม่ไปบังแสงแดดต่อต้นข้าวในนา ในการปลูกพืชผสมจึงควรดูจุดมุ่งหมายว่าต้องการอะไร เพื่อจัดการให้ได้ตามนั้น หากต้องการผลผลิตจากข้าวเป็นหลัก แต่ต้องการรายได้เสริมบ้าง และใช้พื้นที่คันนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็ปลูกยูคาลิปตัสเป็นพืชเสริมได้
  ยูคาลิปตัสเป็นพืชผสมตัวเองและสามารถผสมข้ามได้ โดยทั่วไปแล้วอัตราการผสมข้ามจะสูง ดังนั้น หากนำเมล็ดที่ไม่ได้รับการควบคุมการผสมไปปลูกอาจได้ต้นพันธุ์ที่แปรปรวนไปจากต้นแม่ได้ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาช่วยในการขยายกล้าพันธุ์จากต้นแม่ที่ได้รับการคัดเลือกว่าดีแล้ว จึงเป็นทางออกที่ดี เพราะจะให้กล้าพันธุ์ที่เหมือนต้นแม่ที่ต้องการ แต่เนื่องจากต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจมีต้นทุนสูง ดังนั้น การที่จะเพาะพันธุ์ให้ได้ต้นพันธุ์ที่เหมือนต้นแม่ที่ต้องการ จึงมีการนำเอาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ในการเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ และใช้การปักชำเข้ามาช่วยในการขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์จำนวนมากที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกที วิธีการผสมผสานจะทำให้ได้ต้นกล้ายูคาลิปตัสที่มีราคาถูกลง และตรงตามสายพันธุ์แม่ที่ต้องการ
  นอกจากการใช้เทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้ว วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาดีเอ็นเอ ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายในเรื่องของยูคาลิปตัส การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายสามารถนำมาทำเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ยูคาลิปตัสที่ดีได้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของกล้ายูคาลิปตัส นอกจากนั้น ยังสามารถช่วยในการพิสูจน์หลักฐานในคดีความที่มีการลักขโมยพันธุ์ หรือการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ปลูก
  นอกจากนี้ เทคนิคด้านดีเอ็นเอยังสามารถช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้มีลักษณะที่ต้องการได้เร็วขึ้นกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม เพราะการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม ต้องเริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์พ่อแม่และทำการผสมให้ได้ก่อน จากนั้นก็นำไปทำการปลูกทดสอบเพื่อหาต้นที่มีลักษณะที่ต้องการ ซึ่งอาจใช้เวลาและพื้นที่ปลูกมาก ถ้าหากมีดีเอ็นเอเครื่องหมายที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการ เช่น ต้านทานต่อโรค ต้านทานต่อแมลง คุณภาพเนื้อไม้ ลำต้นตรง และการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว เราสามารถใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวในการคัดเลือกต้นกล้าได้เลย โดยไม่ต้องนำไปปลูกเพื่อคัดเลือกจำนวนหลายพันต้น เพื่อจะเลือกต้นที่ดีเพียงไม่กี่ต้นไว้ทำแม่พันธุ์
  นอกจากเทคนิคทั้ง 2 วิธีที่กล่าวมาแล้ว การนำเทคโนโลยีด้านการถ่ายยีนมาช่วยในการพัฒนาพันธุ์ยูคาลิปตัสก็สามารถทำได้ ซึ่งในต่างประเทศเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสในหลายๆ ประเทศ และโดยมากการวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสจะอยู่ในบริษัทเอกชนส่วนมาก เช่น การถ่ายยีนให้มีลิกนินในเนื้อไม้น้อยลง จะทำให้ขั้นตอนฟอกเยื่อกระดาษ (bleaching) ไม่ต้องใช้สารเคมีจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยในการลดพลังงานและสารเคมีในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ และสารมลพิษจากการผลิตเยื่อกระดาษ เป็นต้น
  เนื่องจากราคาไม้ยูคาลิปตัสนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการของตลาด ดังนั้น หากมีระบบการจัดการที่ดีประกอบกับการใช้เทคโนโลยีร่วมกันอย่างเหมาะสม การปลูกต้นยูคาลิปตัสก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของประเทศ
  ###

  ผู้เขียน: ศิริพร วัฒนศรีรังกุล ชุลีพร อรุณแสงสุรีย์ ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

 7. … ข้อมูลยูคาลิปตัสต่อการใช้น้ำ
  ยูคาลิปตัสเป็นแค่ต้นไม้ทั่วไปเท่านั้น ไม่ทำให้พื้นดินกลายเป็นทะเลทรายแน่นอน มีการปลูกจริงในหลายพื้นที่ และมีการทดลองในเชิงวิชาการก็ได้ข้อพิสูจน์แล้ว ประกอบกับประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ให้เกษตรกร หรือนายทุนทำการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นโดยกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว ไม้เหล่านี้จึงปลูกอยู่อย่างกระจัดกระจาย หรือบางที่เกษตรกรก็นำไปปลูกตามพื้นที่ว่างเปล่าในหัวไร่คันนาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ การปลูกไม้นี้กลับเป็นการช่วยให้พื้นที่ที่ปลูกพืชอื่นไม่ได้ ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และช่วยให้รักษาดินได้ดีกว่าการปล่อยพื้นที่รกร้างว่างเปล่า [1]
  จากการศึกษาผลกระทบของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบนดิน พบว่าการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิดสามารถแสดงออกมาในรูปของอัตราส่วนการคายน้ำ ซึ่งเป็นค่าของปริมาณน้ำที่พืชใช้ในการสร้างวัตถุแห้งหนักหนึ่งกรัม ประสิทธิภาพในการใช้น้ำของพืชจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชพรรณ ดังนั้นอัตราส่วนการคายน้ำของพืชชนิดใด มีค่าต่ำแสดงว่าพืชชนิดนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำได้สูง (วิสุทธิ์,2530) โดยประสิทธิภาพการใช้น้ำคือการสร้างมวลสารจำนวนหน่วยที่เท่าๆกัน ไม้แต่ละชนิดใช้ปริมาณน้ำมากน้อยเพียงใดนั้น ในเรื่องนี้ Dabral (1970) ได้ทำการศึกษาที่สถาบันวิจัยป่าไม้ เดนราคูน ประเทศอินเดีย ด้วยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ 4 ชนิด คือ ไม้สนเขา ไม้พอพูลัส ไม้พยุง และไม้ยูคาลิปตัส ผลการศึกษาพบว่า ในการสร้างมวลสาร 1 กรัม พรรณไม้ต่างๆ ข้างต้นจะต้องใช้ปริมาณน้ำ 8.87, 3.04, 2.59 และ 1.41 มิลลิลิตรต่อกรัม ตามลำดับ จากการทดลองแสดงว่าไม้ยูคาลิปตัสมีประสิทธิภาพการใช้น้ำดีที่สุด เนื่องจากใช้น้ำน้อยที่สุดในการสร้างมวลชีวภาพต่อกรัม ซึ่งสอดคล้องกับการสรุปความของ เริงชัย (ม.ป.ป.) ที่ว่า “ไม้โตเร็วชนิดต่างๆนั้น ต้องการความชื้นเพียงน้อยนิด ก็สามารถสร้างชีวมวล ทั้งต้น, ราก และใบได้มากมาย เมื่อเทียบกับชนิดไม้โตช้า” และ พงศ์ (2529) รายงานลักษณะเด่นของไม้ยูคาลิปตัสคือความสามารถพิเศษในการรักษาสมรรถนะในการผลิตชีวมวลไว้ได้เมื่อน้ำในดินมีน้อยลง ผลการทดลองพบว่า ในขณะที่น้ำในดินลดลง 66 และ 84% การผลิตชีวมวลจะลดลงเพียง 25 และ 38 % ตามลำดับเท่านั้น ความสามารถในการปรับตัวเองไม้ยูคาลิปตัสดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักฐานที่ช่วยอธิบายได้ว่าไม้ยูคาลิปตัสใช้น้ำในการผลิตชีวมวล (การเจริญเติบโต) น้อยกว่าไม้อื่นๆ ซึ่งแสดงประสิทธิภาพการใช้น้ำต่อหน่วยผลผลิตชีวมวลของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ดังตารางที่ 1
  ตารางที่ 1 การใช้น้ำต่อหน่วยผลผลิตชีวมวลของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
  ชนิดไม้ การใช้น้ำต่อหน่วยผลผลิตชีวมวล (ลิตร/กรัม)
  Eucalyptus tereticornis ยูคาลิปตัส เทเรติคอร์นิส 0.48
  Syzygium cumini หว้า 0.50
  Albizzia lebbek พฤกษ์ 0.55
  Acacia auriculaefarmis กระถินณรงค์ 0.72
  Dalbergia sissoo ประดู่แขก 0.77
  Pongamia pinnata – 0.88

  นอกจากนี้เรื่องการใช้น้ำของยูคาลิปตัสที่มีผลต่อระดับน้ำใต้ดิน ที่ถูกโจมตีว่าเมื่อปลูกยูคาลิปตัสที่ใดบ่อน้ำหรือบ่อบาดาลจะแห้ง ซึ่งจากการศึกษาของพิทยา (2530) โดยทำการทดลองขุดบ่อในแปลงซึ่งปลูกไม้ 2 ชนิดคือ แปลงไม้ยูคาลิปตัส และไม้กระถินณรงค์ เปรียบเทียบกับในที่โล่ง จำนวน 4 บ่อ ปรากฏว่าเมื่อขุดบ่อได้ลึก ประมาณ 2.60 เมตร ก็ถึงระดับน้ำใต้ดินในบ่อทั้ง 4 แห่ง และทำการบันทึกระดับน้ำทุก ๆ 5 วัน ตลอดช่วงฤดูแล้วตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2529 พบว่าการลดระดับน้ำใต้ดินในบ่อของทั้ง 3 บริเวณ ไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4 โดยสรปได้ว่าประสิทธิภาพการใช้น้ำใต้ดินในบ่อลดลงเฉลี่ยวันละ 1.50 เซนติเมตร เท่าๆ กัน ทั้งในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถินณรงค์ ที่มีอายุ 7 ปี และในที่โล่งตลอดช่วงฤดูแล้งระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 23 เมษายน 2529 โดยระดับน้ำอยู่ลึกจากผิวดินมีค่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการอ้างของ จอห์น (2528) ซึ่งท่านได้อ้างการศึกษาของสถาบันวิจัยป่าไม้ เตราดู ประเทศอินเดียที่ว่าระบบรากของไม้ยูคาลิปตัส เทเรทติคอร์นิสจะหยั่งลงไปในดินลึกถึง 3 เมตรและเจริญเติบโตตามแนวรัศมี 3.5 เมตร จากลำต้น ส่วนรากของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสที่อายุ 5 ปี มีความลึกของรากน้อยกว่า 3 เมตรแต่การเติบโตของรากในแนวราบจะเป็น 9 เมตร ซึ่งสรุปได้ว่าระบบรากของไม้ยูคาลิปตัสมีการปรับตัวที่จะใช้น้ำฝนในส่วนของผิวดินมากกว่าจะใช้น้ำใต้ดินในระดับความลึกมากๆ
  ตารางที่ 2 การลดระดับน้ำใต้ดินในบ่อของสวนป่าอายุ 7 ปี เปรียบเทียบกับในที่โล่งท้องที่จังหวัดศีรษะเกษ (หน่วย : ซม./วัน)
  เดือน ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กระถินณรงค์ ที่โล่ง
  มกราคม 2529 1.60 1.80 1.70
  กุมภาพันธ์ 2529 0.50 1.80 1.70
  มีนาคม 2529 1.47 1.47 1.54
  เมษายน 2529 1.10 1.05 0.95
  เฉลี่ย 1.46 1.49 1.46
  ตารางที่ 3 ระดับน้ำในบ่อลดลงจากผิวดินในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 23 เมษายน 2529 (หน่วย : เมตร)
  ระดับน้ำ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กระถินณรงค์ ที่โล่ง
  ครั้งแรก 2.85 2.79 2.67
  ครั้งสุดท้าย 4.06 4.00 3.82
  ระดับที่ลดลง 1.21 1.21 1.15
  จากข้อมูลและการวิเคราะห์ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า
  • ไม้ยูคาลิปตัสจัดได้ว่าเป็นไม้ที่มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมาก เมื่อเทียบกับการสร้างชีวมวลที่เท่า ๆ กัน
  • ไม้ยูคาลิปตัสมีการสร้างชีวมวลในปริมาณที่มากกว่าไม้ชนิดอื่นๆ ก็อาจจะมีผลให้มีการใช้น้ำมากขึ้นตามส่วน ซึ่งก็เป็นไปตามปกติของพืชและไม้โตเร็วทั่วไป
  • อัตราการคายน้ำและระเหยน้ำของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสนั้น อยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป เมื่อเทียบกับไม้โตเร็วอื่นๆ
  ข้อกล่าวอ้างว่าไม้ยูคาลิปตัสเปรียบเสมือนต้นไม้สูบระบายน้ำ ที่ทำให้หนอง บึง และแผ่นดินแห้งแล้งนั้น มีหลักฐานทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าระดับน้ำที่ลดลงเท่ากับการปลูกพืชอื่น และ ดีกว่าในที่โล่ง
  การวิจัยเชิงบูรณาการ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้ให้การสนับสนุนทุนแก่คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินงาน โครงการ “การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบทโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยการปลูกไม้โตเร็ว” [2]
  โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3-4 ปี เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2548 โดยมีพื้นที่ศึกษาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัส ที่ปลูกบนคันนา บริเวณรอบบ้าน และในไร่มันสำปะหลัง ได้ทราบเทคนิคการปลูกในฤดูแล้ง
  รวมถึงแม่ไม้ ระยะปลูก และรอบตัดฟันที่เหมาะสม ข้อมูลผลกระทบของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส ที่มีต่อดิน น้ำ และการเก็บกักคาร์บอน ได้ข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพืชเกษตรกับการปลูก ไม้ยูคาลิปตัสในระบบวนเกษตร
  ผลงานวิจัยที่ได้คาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ยูคาลิปตัส ในการคัดเลือกสายพันธุ์ และวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศและผลผลิตของพืชควบ ทำให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งในรูปของกระแสรายวันจากพืชเกษตรและเงินออมจากไม้ยืนต้น ผู้ประกอบการซึ่งใช้ไม้ยูคาลิปตัสเป็นวัตถุดิบก็มีป้อนโรงงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดแคลน ก่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในการแก้ปัญหาโรคร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดิน
  โดยมีโครงการย่อย 9 โครงการ และชื่อหัวหน้าโครงการ ดังนี้ [3]
  1. โครงการวิจัยประยุกต์การปลูกไม้โตเร็วบนคันนา และตามแนวเขตแปลงเกษตร หัวหน้าโครงการ : ดร.เริงชัย เผ่าสัจจ
  2. การปลูกไม้โตเร็วบนคันนาปรับแต่งในระหว่างฤดูแล้งอย่างประณีตด้วยระยะห่างต่างกัน หัวหน้าโครงการ : นายพิรัตน์ นาครินทร์
  3. การประเมินการเก็บกักคาร์บอนของการปลูกไม้โตเร็วรูปแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ : ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. ผลกระทบของการปลูกไม้โตเร็วต่อคุณสมบัติของดิน การหมุนเวียนธาตุอาหารพืชและการกระจายของราก หัวหน้าโครงการ : ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้โตเร็ว หัวหน้าโครงการ : ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  6. ศักยภาพทางเศรษฐกิจของการปลูกไม้โตเร็วในระบบวนเกษตร หัวหน้าโครงการ : นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  7. ความเป็นไปได้ของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา ด้วยระยะห่างระหว่างต้นต่าง ๆ กัน หัวหน้าโครงการ : นายบพิตร เกียรติวุฒินนท์ กรมป่าไม้
  8. การปลูกเปรียบเทียบแม่ไม้ยูคาลิปตัสบนคันนาทั่วไป หัวหน้าโครงการ : นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง กรมป่าไม้
  9. ความเป็นไปได้ของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ : นายทศพร วัชรางกูร กรมป่าไม้

  ไม้ยูคาลิตัส : พลังงานทางเลือก
  ยุควิกฤติน้ำมันแพง [4] สถานการณ์ที่ราคาน้ำมันแพงมหาโหด ซึ่งล่าสุดได้พุ่งทะลุ 40 บาทต่อลิตรไปแล้วและมีแนวโน้มว่าจะแพงยิ่งกว่าราคาทองคำในปัจจุบัน ทำให้ภาคธุรกิจทุกส่วนหันมาเริ่มตื่นตัวในการค้นคว้าและพัฒนาพลังงานทางเลือกกันอย่างจริงจัง เพื่อรองรับกับวิฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
  พลังงานทางเลือก…ดูเหมือนจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่มองเห็นว่า จะบรรเทาความเดือดร้อนได้ ท่วงทันเวลา โดยปัจจุบันภาครัฐและเอกชนก็ได้เร่งส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทางเลือกต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอลล์ อี 20 และล่าสุดคือ อี85 รวมทั้งมีการวางแผนไปถึงการพัฒนานำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์และนิวเคลียร์มาใช้อย่างจริงจัง!!
  อย่างไรก็ตาม อีกพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ “ไม้ยูคาลิปตัส” ซึ่งกำลังมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายกันทั่วโลกในปัจจุบัน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเสวนาเรื่อง ไม้ยูคาลิปตัส:โอกาสและทางเลือกพลังงานของไทยขึ้นเพื่อให้นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติต่อไป
  “ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์” ผู้อำนวยการงานป่าไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ได้ชี้ว่า ปี 2000 พื้นที่สวนป่าของโลกมีจำนวนทั้งสิ้น 1,167.08 ล้านไร่ สวนป่าสนเขามีพื้นที่มากที่สุด คือ 233.69 ล้านไร่ หรือประมาณ 20.02 % รองลงมาคือ สวนไม้ Conifers(ไม้ใบแคบ) 129.64 ไร่ หรือประมาณ 11.11 % ในขณะที่ยูคาลิปตัส มาเป็นอันดับ 3คือ 111.63 ล้านไร่ หรือ 9.56 % ตามด้วยยางพารา 67.78 ล้านไร่ ไม้สกุลไม้กระถินณรงค์หรือ Acacia (Wattle) 51.98 ล้านไร่ และสัก 35.73 ล้านไร่
  ไม้ยูคาลิปตัสมีด้วยกันทั้งสิ้นกว่า 700 ชนิด แต่ที่ปลูกในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส (Eucalyptus camaldulensis) หรือลูกผสมของคามาลดูเลนซีส
  ดังนั้น เมื่อพูดถึงไม้ยูคาลิปตัสในที่นี้ จึงหมายถึงยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซีสเท่านั้นโดยยูคาลิปตัสชนิดนี้ปลูกครั้งแรกในประเทศอิตาลี เมื่อปี 2346 ต่อมาปี 2427 ปลูกในสวนป่าที่ตุรกีและอิสราเอล และปลูกในเมืองไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2444 ที่พระที่นั่งวิมานเมฆสมัย ร. 5 และกำเนิดยูคาลิปตัสบนคันนาในทุ่งกุลาร้องไห้ ในปี 2525
  โดยเมื่อปี 2530 ก็มีการประชุมสัมมนาเรื่องไม้ยูคาลิปตัสมีพิษภัยร้ายจริงหรือ และปี2548 ก็มีโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เกี่ยวกับยูคาลิปตัสบนคันนาความล้มเหลวของการปลูกยูคาลิปตัสในอดีต มีผลมาจาก ความฝังใจว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และเป็นไม้ต่างถิ่น ฝังใจว่า เป็นไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็ว ทำให้ขาดการจัดการอย่างประณีต จริงจัง และผลผลิตต่ำ รายได้ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
  ทั้งนี้ ทิศทางการปลูกยูคาลิปตัสในทศวรรษหน้า ควรพิจารณาดังนี้ 1. พื้นที่ปลูกต้องเหมาะสมและใกล้ตลาด 2. เลือกสายพันธุ์ ที่ผลผลิตสูงและต้านทานโรค 3. ปลูกแบบวนเกษตร หรือบนคันนา 4. ต้องมีการจัดการอย่างปราณีต และมีเป้าหมายความเพิ่มพูนผลผลิตอยู่ที่ 25 ตันต่อไร่ต่อ 5 ปี เนื่องจากจากการวิจัยเปรียบเทียบการปลูกในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทำให้มีผลผลิตแตกต่างกัน ตั้งแต่ต่ำกว่า 10 ตันต่อไร่ ไปจนถึงเกือบ 30 ตันต่อไร่และ 5.คือ การใช้ประโยชน์ ไม้ยูคาลิปตัสแบบแยกส่วน คือ เศษไม้/ปลายไม้/เปลือกไม้ใช้ทำเชื้อเพลิงผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า , กิ่งและลำต้นด้านยอด นำไปผลิตชิ้นไม้สับ เพื่อการผลิตเยื่อ , ลำต้นส่วนกลาง ทำไม้เสาเข็ม และลำต้นด้านโคน ทำเป็นไม้แปรรูป
  สาเหตุที่ทำให้ไม้ยูคาลิปตัส เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถแก้จนของชาวนาไทยเนื่องจาก ผลผลิตข้าวต่อไร่ของชาวนาไทย ยังต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลกโดยญี่ปุ่น มีผลผลิตข้าวต่อไร่ 1,065 กก./ไร่ จีน 1,016 กก./ไร่ เวียดนาม 681 กก./ไร่ อินโดนีเซีย 676 กก./ไร่ พม่า 507 กก./ไร่ ฟิลิปปินส์ 497 กก./ไร่ ในขณะที่ประเทศไทย ยังมีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยทั่วประเทศ อยู่ที่ 419 กก./ไร่ และมีผลผลิตต่อไร่ในภาคอีสาน 306 กก./ไร่ เท่านั้น ในขณะที่การทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ และมีพื้นที่นามากถึง 66 ล้านไร่ ดังนั้นการที่เกษตรกร ใช้พื้นที่ว่างบนคันนา จึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ยากจนของไทย
  ข้อแนะนำในการปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาบางประการ ได้แก่ (1) ควรปลูกในพื้นที่นาปี (2) เลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสม (3) ระยะห่างระหว่างคันนา 40X40 ม. (4)ระยะห่างระหว่างต้นบนคันนา 2 ม. (5) ถ้าปรับแต่งคันนาใหม่ ต้องเกลี่ยดินในแปลงนาให้สม่ำเสมอ และ (6) หลังตัดฟัน 2-3 รอบ ต้องรื้อตอแล้วปลูกใหม่ ทั้งนี้ผลผลิตคาดหวังขั้นต่ำ คือ 5 ตันต่อไร่ต่อ 5 ปี
  สำหรับผลกระทบของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องไม้ยูคาลิปตัสมีพิษภัยร้ายจริงหรือ? เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2530 ได้ข้อสรุปว่า ผลการวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย โดยหน่วยงานของรัฐที่มีมาจนถึงทุกวันนี้ ไม้ยูคาลิปตัสไม่มีพิษภัย ไม่มีผลกระทบในทางลบที่เด่นชัด
  แต่การปลูกไม้ยูคาลิปตัสชนิดเดียวล้วน ๆ เป็นผืนใหญ่ จะต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และในด้านการตลาดนั้น พบว่า มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่การส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัสควรกำหนดนโยบายการปลูกตามความเหมาะสมของตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการผลิต และความต้องการของตลาดให้สมดุลกัน
  “ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงไม้ยูคาลิปตัส ในฐานะทางเลือกพลังงานของไทยว่า พลังงานมี 2 ประเภทหลักคือ 1.พลังงานสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หินน้ำมัน น้ำมันดินและนิวเคลียร์ 2.พลังงานหมุนเวียน เช่น ชีวมวล ฟืน ถ่าน แกลบ ชานอ้อย BioOil BTLก๊าซชีวภาพ พลังน้ำ แสงอาทิตย์และลม
  โดยมีตัวเลขน้ำมันสำรองของโลกอยู่ที่ 800 พันล้านบาร์เรล ขณะที่โลกมีความต้องการใช้วันละ 81 ล้านบาร์เรลในปี 2006 โดยข้อมูลจาก UNDP World EnergyAssesment ปี 2005 ระบุว่า มีปริมาณสำรองเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลก เป็นปิโตรเลียม 40ปี ก๊าซธรรมชาติ 64 ปี ถ่านหิน(รวมลิกไนต์) 251 ปี และยูเรเนียม 82 ปี
  ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเติบโตสูงขึ้นโดยตลอดจาก 15-23 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในปี 1995 เป็นกว่า 100 เหรียญสหรัฐในปัจจุบัน และในปี 2006 การใช้พลังงานจาก biofuel มีเพียง 1.12% ของการผลิตพลังงานของโลก แบ่งเป็น เอทานอล 0.92 % และไบโอดีเซล 0.16% เท่านั้น
  “ภาพรวมการช้พลังงานของไทยในปีพ.ศ. 2550 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 37.7%ภาคขนส่ง 35.7% และภาคพาณิชย์ ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ 26.6% โดยมีตัวเลขการนำเข้าพลังงานในปี พ.ศ. 2549 ถึง 919,068 ล้านบาท แบ่งเป็น น้ำมันดิบ 7.5 แสนล้านบาทน้ำมันสำเร็จรูป 6 หมื่นล้านบาท ก๊าซธรรมชาติ 7.8 หมื่นล้านบาท ถ่านหิน 1.9 หมื่นล้านบาท และไฟฟ้า 8 พันล้านบาท”
  ผศ.ดร.นิคมกล่าวต่อว่า จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกและของไทย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรและพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะทรัพยากรจากฟอสซิล รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั่วโลกหันมามองหาพลังงานชีวมวลเป็นทางเลือกขึ้นทดแทน
  โดยเฉพาะไม้เป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียน ยังเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเก็บกักในรูปเนื้อไม้ และยังปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนให้อีกด้วย จากการเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้
  การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเปลี่ยนมาใช้ไม้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงเหลวและถือเป็นพลังงานที่สะอาด เช่น เทคโนโลยี Pyrolysis,Gasification เป็นต้น นอกจากจะได้เชื้อเพลิงเหลวนี้แล้วยังให้เกิดผลพลอยได้จากการผลิต (By Product) ให้กับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกชีวภาพ,สารปรุงแต่งอาหาร, กาว เป็นต้น
  สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลก ผลักดันให้มนุษยชาติหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น สำหรับประเทศไทยถือเป็นจุดที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ เพราะทำให้ต้นไม้โตเร็วกว่าเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว และการปลูกไม้ช่วยให้ระบบนิเวศมีเสถียรภาพมากขึ้น และการที่เกษตรกรจะยั่งยืนได้ ก็ต้องทำให้ป่าไม้หรือระบบนิเวศให้ยั่งยืนไปพร้อมกัน
  อ้างอิง
  1. พิทยา เพชรมาก. 2530. ผลกระทบทางนิเวศนวิทยาของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ในประเทศไทย. สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน กรมป่าไม้. 18 น.
  2. หมู่บ้านไม้เศรษฐกิจ
  3. บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และคณะ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2561-4761
  4. พลังงานทางเลือก ข้อมูลจาก : ฝ่ายงานสื่อสารสังคม (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (The Thailand Research Fund)แหล่งที่มา : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2551

 8. “ภาวะโลกร้อน” เป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกกำลังตระหนัก
  ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก รองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า ความเห็นของฝ่ายที่อยากเก็บคาร์บอนเครดิตไว้เป็นเครดิตให้ไทยได้ใช้ในวันข้างหน้า แม้จะเป็นมุมมองที่ถูกต้อง แต่ถูกเพียงครึ่งเดียว

  “คำว่า คาร์บอนเครดิต หมายถึง ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ต้นไม้นำไปใช้ในการเติบโตของลำต้นและส่วนต่างๆ ในแต่ละช่วงอายุ ต้นไม้จะสะสมไว้ในรูปธาตุคาร์บอน ที่ตรวจวัดได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์” ดร.สคาร ให้คำนิยาม เขาบอกว่า “คาร์บอนเครดิต” จึงเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ ในแต่ละช่วงอายุ ไม่ใช่การขายผืนป่า หรือขายกรรมสิทธิ์ในต้นไม้ให้ใคร ตามที่บางคนเข้าใจผิด

  ดร.สคารบอกว่า อาจมีผู้สงสัย ประเทศที่ก่อภาวะโลกร้อน กับประเทศที่ขายคาร์บอนเครดิตให้ อยู่ห่างคนละซีกโลก จะดูดซับคาร์บอนเครดิตไปหักล้างกันได้อย่างไร คำเฉลย ก็คือ ระบบนิเวศน์ใหญ่ของโลก จะมีการไหลเวียนถ่ายเทในลักษณะ “ชีวมณฑล” ถึงกันหมด หรือที่เรียกว่า Biosphere จึงเกิดอิทธิพลดูดซับถึงกันได้ทั่วโลก

  ดร.สคารบอกว่า เคยมีการศึกษาในต้นยูคาลิปตัสอายุ 4 ปี ซึ่งมีน้ำหนักแห้ง ประมาณ 100 กก. พบว่า มีธาตุคาร์บอนที่ต้นยูคาฯเก็บกักไว้ในเนื้อไม้ประมาณ 48-50% หรือคิดเป็นน้ำหนัก 48-50 กก.
  แต่เมื่อปล่อยให้ต้นยูคาฯอายุ 4 ปี เติบโตต่อไปจนถึงอายุ 6 ปี ปริมาณคาร์บอนที่สะสมไว้ในเนื้อไม้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 66% หรือคิดเป็นน้ำหนัก 66 กก.

  “การคำนวณหาปริมาณคาร์บอนเครดิตในเนื้อไม้ จะคิดกันเป็นช่วงๆอายุ ในขณะที่ทำการตรวจวัด” ดร.สคาร ว่า
  เช่น ต้นยูคาลิปตัส อายุ 4 ปี หลังจากวัดคาร์บอนเครดิตเรียบร้อย และมีการตกลงซื้อขายเครดิตกันแล้ว เจ้าของไม้จะตัดไม้ขายเลยทันทีก็ได้ เพราะไม่เกี่ยวกัน ถือว่าไม้เหล่านั้นได้ดูดซับเอาคาร์บอนไว้แล้ว ณ ช่วงเวลาหนึ่ง หรือช่วงที่ไม้อายุ 4 ปี เจ้าของขายคาร์บอนเครดิตไปแล้ว 1 รอบ แต่ยังไม่ตัดไม้ขาย รอจนกว่าไม้มีอายุ 6 ปีค่อยขายคาร์บอนเครดิตอีกรอบ แล้วจึงตัดไม้ อย่างนี้ก็ทำได้

  ดร.สคารสรุปว่า ดังนั้น หากเมืองไทยสามารถส่งเสริมให้มีการปลูกป่ามากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ปัจจุบัน อ.อ.ป.ปลูกป่าไว้ 1.5 แสนไร่ เอกชนปลูกไว้อีกประมาณ 2 ล้านไร่ รวมกันวันนี้เมืองไทยมีป่าปลูกทั้งสิ้นราว 2.15 ล้านไร่

  ดังนั้น ถ้าสามารถส่งเสริม หรือขยายพื้นที่ปลูกป่าทั่วประเทศได้มากกว่า 2.15 ล้านไร่ การที่เอกชน หรือ อ.อ.ป. จะตัดสินใจขายคาร์บอนเครดิต เอาเงินมาใช้ก่อนที่จะตัดไม้ขาย ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ดร.สคาร ทิ้งท้าย

  “ที่สำคัญ หลังขายเครดิตไปแล้ว อย่าชะล่าใจ ควรรีบนำเงินส่วนหนึ่งไปเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าให้มากขึ้น ถ้าคิดว่าทำไม่ได้ ก็อย่าไปขายมัน ก็เท่านั้น
  ที่มา : http://www.thaienergynews.com/m2200_72.asp อ้างถึง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 31/10/2550

 9. ถึงคุณ BBB อีกครั้ง
  รับฟังข้อมูลท้วงติง แต่ไม่รับปากว่าจะเชื่อตามที่คุณเขียน…ฮา…

  สำหรับเรา “คาร์บอนเครติด” ถ้าปลูกแล้วตัด
  แสดงว่าไม่ได้คิดถึงการดูแลโลกจริงๆ
  แต่คิดถึงประโยชน์หรือเม็ดเงินที่จะเข้ามาสู่กระเป๋าของตนเองมากกว่า

  เราเชื่อว่า โลกนี้ไม่มีอะไรที่ดีล้วน 100 เปอร์เซ็นต์
  และไม่มีอะไรที่เลวล้วน 100 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน
  ทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
  ก็เหมือนนิวเคลียร์ ก็เหมือนยูคาฯ ก็เหมือนเขื่อน ก็เหมือนปืน
  ก็เหมือนกับประดิษฐกรรมของมนุษย์อีกหลายๆ อย่าง

  กระนั้นก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสำหรับความคิดเห็นอันยาวเหยียดที่แสดงให้เห็นถึงความคิดและจุดยืนของคุณอย่างชัดแจ้ง

  ปล. การปลูกพืชชนิดเดียวล้วนๆ เราไม่เคยเรียกว่า “ป่า”
  ยิ่งเป็นต้นยูคาฯ อย่างเดียวแล้ว ยิ่งเรียก “ป่า” ไม่ได้เลยจริงๆ
  เอ้า..ใครเรียกแปลงปลูกยูคาลิปตัสล้วนๆ ว่า “ป่า” บ้าง ยกมือขึ้นนนนน :-)