My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

10 เรื่องข้าวไทยที่คุณอาจยังไม่รู้

1 ความเห็น

ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวสารมากที่สุดในโลก
ประมาณปีละ 9.5 ล้านตัน
หรือร้อยละ 31.1 ของปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลก

ข้าวจากผืนนาไทยถูกส่งไปเลี้ยงคนใน 184 ประเทศ

มูลค่าการส่งออกข้าวของไทยในปี 2550 คิดเป็น 123,700 ล้านบาท

ร้อยละ 21 ของพื้นที่ประเทศไทยคือนาข้าว

ฝีมือการปลูกข้าวของชาวนาไทยสร้างผลผลิตมากถึงปีละ 29-30 ล้านตัน

จังหวัดที่ผลิตข้าวเจ้าได้มากที่สุดคือ “สุรินทร์” ประมาณปีละ 2.5 ล้านตัน

จังหวัดที่ผลิตข้าวเหนียวได้มากที่สุดคือ “ขอนแก่น” ประมาณปีละ 1.5 ล้านตัน

มีนาคม 2550 ราคาข้าวหอมมะลิเฉลี่ยเกวียนละ 8,388 บาท
แต่ในเดือนมีนาคม 2551 ราคาพุ่งขึ้นไปถึงเกวียนละเกือบ 13,000 บาท

ราคาข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64 ในช่วงเวลาเพียงปีเดียว

คาดการณ์ว่าพื้นที่นาข้าวของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 57 ล้านไร่ เป็น 60 ล้านไร่ภายในปีนี้

เอกสารอ้างอิง : ข้าวแพง!!! วิกฤติหรือโอกาสของชาวนา. มูลนิธิขวัญข้าว สมาคมชาวนาไทย สถาบันพัฒนาชาวนาไทย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ “ตัวเลขเปลี่ยนโลก”
นิตยสารโลกสีเขียว ฉบับที่ 99 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551

One thought on “10 เรื่องข้าวไทยที่คุณอาจยังไม่รู้

  1. หมอชาวนา มีผลงานวิจัยอิสระเรื่อง ปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มชาวนา พบวิธีแก้ไขปัญหาง่าย ๆ หลายแนวทาง สามารถทำให้เกษตรกรรวยกว่าพ่อค้า ดีกว่าข้าราชการ ได้มากกว่ากองทุนเงินล้าน มีเงินให้รัฐบาลกู้ยืม รวยจากการให้ ได้จากความสามัคคี ยิ่งนานยิ่งรวย รวยด้วยศักยภาพและการพึ่งพาตนเอง ทุกปัญหามีคำตอบ แม้จะเป็นปัญหายุทธศาสตร์ขนาดใหญ่แต่ก็เป็นได้แค่เส้นผมบังภูเขา โอกาสเราสร้างเองได้ และชัยชนะเราสามารถสร้างขึ้นได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ชนะแบบไม่ต้องออกแรงสู้ อยู่เฉย ๆ ก็ชนะ หรือชนะทางยุทธศาสตร์ ชนะโดยไม่ต้องรบ ปราบทุจริตให้สิ้นไป ไม่เกิดความสิ้นเปลืองเสียหาย ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจการแก้ไขปัญหาลองเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตหัวข้อ msgent of thai สงสัยติดต่อสอบถาม msgent6@gmail.com