My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ก่อนวันน้ำหมดโลก

2 ความเห็น

world-water-day-2009

วันนี้ 22 มีนาคม…เป็นวันน้ำโลก หรือ World Water Day
พอดีกับจังหวะที่ได้อ่านเอกสารน้ำๆ จากเว็บไซต์ของ Unesco
เลยอยากเอาข้อมูลที่น่าสนใจ ไม่ใช่น้ำท่วมทุ่ง มาแปะไว้ในบล็อก…ดังนี้

ภาคเกษตรกรรมบริโภคน้ำมากที่สุด
ร้อยละ 70 ของน้ำจืดถูกดึงไปใช้ในระบบชลประทานการเกษตร

เมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้น 80 ล้านคนต่อปี
ความต้องการน้ำจืดจะเพิ่มขึ้น 64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

10 ประเทศที่ใช้น้ำปริมาณมากที่สุดในโลก คือ
อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน ญี่ปุ่น ไทย
อินโดนีเซีย บังกลาเทศ เม็กซิโก และรัสเซีย

ย้อนกลับไปในปี 2543 มีการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่มากกว่า 50,000 แห่ง

พ.ศ. 2573 ร้อยละ 47 ของประชากรโลก
จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการแย่งชิงทรัพยากรน้ำ หรือเข้าถึงแหล่งน้ำได้ยาก

หากสนใจตามไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ WATER IN A CHANGING WORLD

ในวันที่ยังมีให้ดื่มกินชำระล้าง
เราเห็นคุณค่าของน้ำมากพอหรือยัง
…อย่ารอจนถึงวันน้ำหมดโลก

Advertisements

2 thoughts on “ก่อนวันน้ำหมดโลก

  1. ขนาดพื้นที่ของน้ำมีมากถึง 3 ใน 4 ของโลกยังไม่พอเลยหรือนี่ โอ้ มนุษย์

  2. โลกมีน้ำมากถึง 3 ใน 4 ก็จริง แต่…
    น้ำจืดสำหรับการดื่มกินและอุปโภค
    คิดเป็น 2.XX เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำทั้งหมดเท่านั้นเองนะ
    เห้นมั้ยล่ะ มันน้อยจริงๆ