My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ขอไอเดียสร้างสรรค์เพื่อ..สวยใส ไร้ถุง

1 ความเห็น

poster_resize

เร่เข้ามาพี่น้อง…
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมกรีนฟินส์ และสยามโอเชี่ยนเวิลด์
ขอเชิญคนมันส์ๆ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์กระฉูดร่วมส่งผลงานสื่อประชาสัมพันธ์
เข้าประกวดในหัวข้อ “ทะเลสวยใส ไร้พลาสติก”

โดยมีเป้าหมายเพื่อ…
รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ทางทะเลกับการท่องเที่ยว
และหวังผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว
เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรทางทะเล

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ..
ภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที โปสเตอร์ และลายเสื้อยืด
โดยภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้นและโปสเตอร์ ต้องส่งผลงานภายใน 20 พ.ค. 52
ส่วนงานออกแบบเสื้อยืด ส่งผลงานภายใน 10 พ.ค. 52

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้สมาคมกรีนฟินส์

Advertisements

One thought on “ขอไอเดียสร้างสรรค์เพื่อ..สวยใส ไร้ถุง

 1. ประชาสัมพันธ์ข่าว

  ขยายเวลารับผลงานเข้าประกวด ทุกประเภท
  เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2552

  ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง สารจากคลื่นใต้ทะเล ครั้งที่ 2
  “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสมาคมกรีนฟินส์ และสยามโอเชียนเวอร์ ได้จัดให้มีการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง สารจากคลื่นใต้ทะเล ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ“ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก” โดยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ นักถ่ายทำหนัง และประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมส่งผลงานประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณะชน ถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศทางทะเลกับการท่องเที่ยว รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรทางทะเล ในหัวข้อ “ทะเลสวยใส ไร้พลาสติก”
  โดยแบ่งการประกวดออกเป็นสื่อ 3 ประเภท ดังนี้
  1. ประเภทภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที
  2. ประเภทโปสเตอร์
  3. ประเภทการออกแบบเสื้อยืด (เฉพาะนิสิต นักศึกษา)

  เงื่อนไขการประกวด
  ผลงานประกวดประเภทสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น และ โปสเตอร์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ประชาชนคนไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ ศาสนา สาขาวิชา และอาชีพ
  ส่วนผลงานประกวดสื่อประเภทการออกแบบเสื้อยืด เฉพาะนิสิต นักศึกษาเท่านั้น โดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา

  จัดส่งผลงานประกวด
  ส่งผลงานมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลและรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว download ในสมัครประกวดภาพถ่ายได้ใน http://www.greenfins-thailand.org
  หรือที่
  คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
  (ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”)
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารB)
  120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพ 102100

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุล 081-876838
  คุณปฎิมา จ่ายเกิด 081-7214265
  คุณนิสา เพิ่มศิริวาณิชย์ 089-2067002