My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ใบคู่ที่สอง

ผ่านไปแค่ ๑๐ วัน
เผลอแพล่บเดียว
ใบคู่ที่สองก็ตามมา :)

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด