My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

นกกินแมลงหัวเทา

นกกินแมลงหัวเทา (Grey-crowned Babbler: Pomatostomus temporalis)

[ภาพ : Tom Tarrant]

เป็นนกกินแมลง ๑ ใน ๔ ชนิดพันธุ์ที่พบในประเทศออสเตรเลีย
เมื่อโตเต็มที่มีขนาด ๒๓-๒๗ เซนติเมตร ชอบอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มประมาณ ๔-๑๐ ตัว
สามารถพบเห็นได้ในป่าที่มีต้นไม้ค่อนข้างหนาแน่น โดยหากินบริเวณไม้พุ่ม
หรือไม้ยืนต้นในรัศมีความสูงไม่เกิน ๒๐ เมตรจากระดับพื้นดิน

ประชากรนกกินแมลงหัวเทาลดจำนวนลงเรื่อยๆ ในช่วง ๓๐ – ๔๐ ปีที่ผ่านมา
เนื่องจากสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อป่าธรรมชาติถูกแบ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ ตัดขาดจากกัน
หรือถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่เพาะปลูก

ล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียรายงานว่า
นกกินแมลงหัวเทาที่พบในปัจจุบันมีขนาดเล็กลง ๔ เปอร์เซ็นต์
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
โดยไม่พบความสัมพันธ์กับสภาวะขาดแคลนสารอาหาร
เนื่องจากอัตราการงอกของขนนกยังอยู่ในเกณฑ์ปรกติ

เหตุผลที่เป็นได้มากที่สุดคือ การคัดสรรตามธรรมชาติเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิเฉลี่ย
ที่สูงขึ้นประมาณ ๐.๖ องศาเซลเซียสในช่วงเวลา ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา
เพราะขนาดที่เล็กลงทำให้สัดส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรร่างกายมีความเหมาะสมมากขึ้น
ช่วยให้พวกมันสามารถถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายได้รวดเร็วขึ้นนั่นเอง

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 300 เดือนกุมภาพันธ์ 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด