My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

Ecological Debt

หากตั้งต้นจากฐานคิดเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้คนทั่วโลกก็ควรจะได้รับสิทธินั้นในสัดส่วนที่เท่ากัน

ทว่าในความจริงมีคนบางกลุ่มผลาญใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินโควตาที่ตนเองควรได้รับ
ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการฉวยต้นทุนธรรมชาติของผู้อื่นไปก่อนที่เจ้าตัวจะใช้ประโยชน์แล้ว
ยังทิ้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ซ้ำเติมเพื่อนร่วมโลกด้วย
…กลายเป็น “หนี้นิเวศ” ที่เจ้าหนี้เองไม่เต็มใจให้หยิบยืม

กลุ่มเคลื่อนไหวด้านนิเวศวิทยาในประเทศเอกวาดอร์ให้คำจำกัดความของหนี้นิเวศไว้ว่า…
เป็นหนี้ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม แต่ยังพอกพูนและเกิดขึ้นต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ก็คือประเทศร่ำรวยหรือประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่
ตรงข้ามกับเจ้าหนี้ที่มักเป็นประเทศยากจนในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา

ทั้งยังแบ่งลักษณะการก่อหนี้นิเวศออกเป็น
หนึ่ง การเข้ามาตักตวงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ปิโตรเลียม แร่ธาตุ ป่าไม้ ประมง
และทรัพยากรพันธุกรรม อย่างดุเดือดเข้าขั้นคุกคามความอยู่รอดของผู้คน

สอง การค้าที่ไม่เป็นธรรมทางนิเวศ กรณีบริษัทข้ามชาติเข้ามาผลิตและส่งออกไปขาย
ในราคาที่ไม่รวมค่าเสียหายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต้นทางทรัพยากร

สาม การต่อยอดใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาชาวบ้านในส่วนของเมล็ดพันธุ์และสมุนไพร
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตรยุคใหม่
แม้จะเป็นประเทศเจ้าของภูมิปัญญาดั้งเดิม
ก็ต้องจ่ายค่าทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีข้อยกเว้น

สี่ การจับจองผืนดินและแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำหรับส่งออก
อันกระทบถึงอธิปไตยทางอาหารและวัฒนธรรม
ทั้งของชุมชนท้องถิ่นและของประชาชนทั้งประเทศ

ห้า การปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศของประเทศอุตสาหกรรม
ส่งผลถึงสภาวะโลกร้อนและการทำลายชั้นโอโซน พร้อมกับฉกชิงศักยภาพในการดูดซับ
คาร์บอนของมหาสมุทรและป่าไม้ไปใช้โดยไม่เป็นธรรม

สุดท้าย การผลิตอาวุธเคมี อาวุธนิวเคลียร์ สารอันตราย และสารพิษตกค้าง
แล้วทิ้งให้เป็นภาระของประเทศโลกที่สาม

…ซึ่งสะท้อนความเห็นแก่ตัวแบบทะลุพิกัดของลูกหนี้นิเวศได้อย่างชัดเจน

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “คำเปลี่ยนโลก”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 300 เดือนกุมภาพันธ์ 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด