My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


วันส้วมโลก

ใช่แล้ว..วันที่ 19 พฤศจิกายนเป็น “วันส้วมโลก
วันที่ย้ำเตือนให้ระลึกถึงห้องส้วมว่าสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตอย่างไร
พร้อมกับกระตุ้นให้คนอีกราวๆ 2.6 พันล้านคน (เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก)
ที่ยังใช้ชีวิตแบบไร้ห้องสุขาถูกหลักอนามัย ได้หันมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย

เพราะการไร้ส้วมเป็นเหตุให้…
อหิวาห์ยังเดินหน้าคร่าชีวิตเด็กๆ ในประเทศกำลังพัฒนา
เด็กเสียชีวิตเพราะเชื้ออหิวาห์มากกว่าเชื้อ HIV ถึง 5 เท่า
อ่านเพิ่มเติม