My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


นกฟลามิงโกแอนเดียน

นกฟลามิงโกแอนเดียน (Andean flamingo: Phoenicopterus andinus)

[ภาพ : Christian Mehlführer]

ในบรรดานกฟลามิงโกทั้งหมด ๖ ชนิด
ฟลามิงโกแอนเดียนซึ่งพบได้เฉพาะเขตเทือกเขาแอนดีสของทวีปอเมริกาใต้
เป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุด
คาดว่าปัจจุบันเหลืออยู่ราว ๔๐,๐๐๐ ตัวเท่านั้น

ที่ผ่านมาการเก็บไข่ไปเป็นอาหารและการทำเหมืองในพื้นที่ใกล้เคียง
ก็เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประชากรนกฟลามิงโกแอนเดียนมากพอแล้ว
ล่าสุดยังโดนซ้ำเติมจากสภาวะโลกร้อนเข้าไปอีก
อ่านเพิ่มเติม