My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

Transition Town

“ทรานสิชันทาวน์” เป็นคำเรียกชุมชนที่ปรับตัวจากวิถีชีวิตแบบเดิมๆ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต
โดยมีแรงผลักสำคัญจากปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบถึงทุกคน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
นั่นคือ วิกฤตน้ำมันแพงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ จากโครงการนำร่อง “แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน”
ของนักศึกษาจากวิทยาลัยการศึกษาคินเซล ประเทศไอร์แลนด์
ซึ่งเบื้องต้นคาดหวังเพียงให้ชุมชนของตนมีลู่ทางเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปของโลก
ทว่าเมื่อนำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลเมือง
กลับได้รับความสนใจอย่างมากถึงขนาดรับแผนไปปรับเพื่อการใช้งานจริง

หลังจากพัฒนาขึ้นเป็นรูปธรรมในชุมชนแรก
ทรานสิชันทาวน์ก็ขยายความนิยมไปสู่ประเทศอังกฤษ แคนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อิตาลี ชิลี และอื่นๆ
นับถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีชุมชนสมัครใจเดินบนเส้นทางนี้อย่างเป็นทางการแล้ว ๒๗๕ ชุมชน

หัวใจสำคัญของทรานสิชันทาวน์คือความตื่นตัวของสมาชิกที่ห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อมจ
นมิอาจปล่อยปละเพิกเฉย จึงลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง
โดยไม่เสียเวลามองหาคนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่นิ่งรอความช่วยเหลือจากใคร
แต่เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนที่จะคิดหาทางออกอันเหมาะสมด้วยตนเอง

แนวทางปฏิบัติของทรานสิชันทาวน์ถูกกำหนดไว้เพียงกว้างๆ
อาทิ การสร้างจิตสำนึกความตระหนักเรื่องพลังงานและโลกร้อนในหมู่เพื่อนร่วมชุมชน
การเชื่อมสัมพันธ์ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น

แต่มีสองสิ่งที่ขาดไม่ได้…
หนึ่ง แผนการดำเนินงานระยะยาว ๑๕ – ๒๐ ปี
ซึ่งให้น้ำหนักกับมาตรการลดการพึ่งพาน้ำมันและลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
และสอง การลงมืออย่างจริงจังต่อเนื่อง

…จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะพลังของชุมชนเล็กๆ จำนวนมากสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “คำเปลี่ยนโลก”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 301 เดือนมีนาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด