My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ถ้าน้ำป่วย…เราจะอยู่อย่างไร


[ที่มาภาพ background-wallpapers.com]

โลกใบนี้มีน้ำมากมาย
แต่เกือบทั้งหมดหรือร้อยละ ๙๗.๕ เป็นน้ำเค็มในทะเลและมหาสมุทร
และอีกร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ำจืด

น้ำจืดส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งซึ่งถูกกักเก็บไว้แถบขั้วโลก บ้างก็เป็นน้ำจืดในชั้นใต้ดินที่ลึกมากๆ
อีกเล็กน้อยคือความชื้นในดินและไอน้ำในชั้นบรรยากาศ
เหลือน้ำจืดเพียงร้อยละ ๑ เท่านั้นที่มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้

โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยปัญหาวิกฤตน้ำ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
อันมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนประชากร ภาคอุตสาหกรรม
และระบบการผลิตอาหาร รวมถึงแนวทางการจัดการน้ำที่ไร้ประสิทธิภาพ

ส่งผลถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่…
• ผู้คนเกือบ ๙๐๐ ล้านคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด

• ประชากรโลกจำนวน ๑.๒ พันล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ
คาดการณ์ว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น ๓ พันล้านคนในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า

• ๒.๖ พันล้านคนหรือราวๆ ครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศกำลังพัฒนายังไม่มีห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย

• ในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ขวบจำนวน ๑.๘ ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของสาเหตุการตายในเด็กช่วงวัยนี้

• มีผู้เสียชีวิตจากอาการท้องร่วงปีละประมาณ ๒.๒ ล้านคนทั่วโลก

• ร้อยละ ๘๘ ของผู้ที่ป่วยด้วยโรคท้องร่วงมีสาเหตุมาจากดื่มน้ำไม่สะอาดและไม่มีสุขอนามัยที่ดี

• มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของคนที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
กำลังป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือมลพิษ

• น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรจำนวน ๒ ล้านตัน
กำลังไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วโลก

• ในประเทศกำลังพัฒนา ประมาณร้อยละ ๙๐ ของน้ำเสีย
ไหลลงสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร โดยไม่ผ่านการบำบัด
และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชายฝั่งทะเลหลายแห่งกลายสภาพเป็น “เดดโซน” (Dead Zone)
คือมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำค่อนข้างน้อย

• วันนี้ระบบนิเวศทางทะเลมากกว่า ๒๔๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรกำลังได้รับผลกระทบจากสภาวะเดดโซน
โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับชายฝั่งทะเลในซีกโลกเหนือ

• เปรียบเทียบกับข้อมูลปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า
น้ำเสียจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีเทนและไนตรัสออกไซด์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ และร้อยละ ๒๕ ตามลำดับ

แต่หากทุกคนเริ่มต้นลงมือวันนี้ ก็น่าจะยังพอมีเวลาสำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำทั่วโลก
…ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “ถอดรหัส”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 302 เดือนเมษายน 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด