My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

CO₂ Dome

“โดมคาร์บอน” คือกลุ่มก้อนคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยวดยานในย่านการจราจรหนาแน่น
จากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือจากปล่องโรงงาน
ที่ลอยขึ้นไปรวมตัวกันหนาแน่นอยู่บนท้องฟ้าเหนือเมืองหรือเขตอุตสาหกรรม

การศึกษาเกี่ยวกับโดมคาร์บอนซึ่งเริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ทำให้นักวิทยาศาสตร์ซึ่งเคยตระหนักถึงผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซด์เพียงภาพรวมในระดับโลก
ต้องหันกลับมาพิจารณาผลกระทบภาพย่อย ณ จุดที่เป็นต้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดนี้บ้าง

เพราะมันมีส่วนเปลี่ยนแปลงปริมาณไอน้ำในชั้นบรรยากาศและรูปแบบของลมท้องถิ่น
ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นสูงขึ้น ทั้งยังชะลอการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวดิ่ง
แทนที่ฝุ่นละอองหรือมลพิษจะแพร่กระจายเจือจางก็กลับลอยนิ่งและสะสมเข้มข้น
จึงกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้โดมคาร์บอน

…คาดการณ์ว่าโดมคาร์บอนอาจเพิ่มยอดตัวเลขของผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ในแต่ละท้องถิ่นได้อีกนับร้อยรายเลยทีเดียว

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “คำเปลี่ยนโลก”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 303 เดือนพฤษภาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด