My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

สุดยอดแอมะซอน


[ที่มาภาพ commons.wikimedia.org]

• “แอมะซอน” เป็นทั้งชื่อของแม่น้ำสายยาวคดเคี้ยวและป่าฝนเขตร้อนผืนใหญ่ที่สุดในโลก
ซึ่งหากผนวกเข้ากับอาณาเขตของแม่น้ำสาขาอีกกว่า ๑,๑๐๐ สายกลายเป็นลุ่มแม่น้ำแอมะซอนแล้ว
จะมีพื้นที่รวมประมาณ ๖.๗๔ ล้านตารางกิโลเมตรหรือราวๆ ๑ ใน ๓ ของทวีปอเมริกาใต้

• ลุ่มแม่น้ำแอมะซอนครอบคลุมพื้นที่ ๙ ประเทศ โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศบราซิล (ร้อยละ ๖๗.๐)
รองลงมาเป็นเปรู (ร้อยละ ๑๔.๓) โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์
เวเนซุเอลา กายอานา ซูรินาเม และเฟรนซ์เกียนา ตามลำดับ

• ต้นกำเนิดของแม่น้ำแอมะซอนอยู่ในประเทศเปรูบนเทือกเขาแอนดีสทางฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้
และทอดตัวลัดเลาะผืนป่าทึบไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่ประเทศบราซิล
รวมระยะทางประมาณ ๖,๔๐๐ กิโลเมตร ยาวเป็นอันดับ ๒ รองจากแม่น้ำไนล์ของทวีปแอฟริกา
แต่ปล่อยน้ำจืดลงสู่มหาสมุทรในปริมาณมากที่สุดในโลก

น้ำที่หมุนเวียนอยู่ในลุ่มแม่น้ำแอมะซอนคิดเป็นร้อยละ ๑๕ – ๑๖ ของน้ำจืดทั่วโลก
การไหลของมันช่วยพัดพาตะกอนดินและแร่ธาตุไปเติมความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำ ดินดอนปากแม่น้ำ และระบบนิเวศชายฝั่งมากถึง ๑.๒ ล้านตันต่อปี

• หากยึดตัวเลขการคาดประมาณที่ว่า โลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิต ๑๒.๕ ล้านชนิดพันธุ์
ป่าแอมะซอนก็เป็นบ้านหลังใหญ่สำหรับ ๑ ใน ๑๐ ของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่พบทั่วโลก

• นับถึงปัจจุบัน ยอดรวมการค้นพบสิ่งมีชีวิตในป่าแอมะซอนที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วเป็นดังนี้ :
พืช ๔๐,๐๐๐ ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๔๒๗ ชนิด นก ๑,๓๐๐ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๓๗๘ ชนิด
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมากกว่า ๔๐๐ ชนิด ปลาน้ำจืดอีกมากกว่า ๓,๐๐๐ ชนิด และแมลงราว ๒.๕ ล้านสายพันธุ์

ถือเป็นสุดยอดของความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่มีพื้นที่ธรรมชาติใดใดเทียบเคียง

• นอกจากนี้ ป่าฝนเขตร้อนแอมะซอนยังมีบทบาทสำคัญต่อชั้นบรรยากาศโลก
เพราะเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของที่หมุนเวียนอยู่ทั่วโลก
…หรือปอดขนาดใหญ่ดีๆ นี่เอง

• สิ่งที่คุกคามป่าแอมะซอนมากที่สุดคือการตัดไม้ทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบตัด
มีรายงานว่าช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๒–๒๐๐๗ การตัดไม้เฉพาะในเขตประเทศบราซิล
ทำให้พื้นที่ป่าแอมะซอนหายไปวันละ ๕๒ ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียว

ที่มา : Amazon Initiative – Facts and Figures โดยองค์กรสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)
และ http://www.wcupa.edu/aceer/amigos/cd/rainforest.htm

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “ถอดรหัส”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 304 เดือนมิถุนายน 2553

การแสดงความเห็นถูกปิด