My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

Ghost Fishing

“โกสต์ฟิชชิง” ใช้เรียกอุปกรณ์ประมงนานาชนิด เช่น อวน เบ็ดราว เอ็นตกปลา ลอบดักสัตว์น้ำ
ที่สูญหายไปในทะเลระหว่างใช้งาน หรือถูกโยนทิ้งลงทะเลโดยตั้งใจ

ความเหนียวทนทานเป็นพิเศษของพลาสติกที่นิยมใช้ในการผลิตเครื่องมือจับปลา
ทำให้มันเป็นขยะที่ตกค้างอยู่ในทะเลอีกนานหลายสิบหลายร้อยปี

ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ มันยังทำหน้าที่ดักจับสัตว์น้ำต่อไปเรื่อยๆ
โดยที่เราไม่สามารถนำฝูงปลาเคราะห์ร้ายขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้
และในหลายครั้งก็พบว่า อุปกรณ์ประมงที่ไม่มีเจ้าของเหล่านี้
กลายเป็นเครื่องพันธนาการร่างของวาฬ โลมา พะยูน เต่าทะเล และนกทะเล
จนได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือถึงขั้นเสียชีวิต

ผลกระทบของโกสต์ฟิชชิงได้รับการกล่าวถึงถึงเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๕
แต่จนถึงปัจจุบันปัญหานี้ไม่มีทีท่าจะลดน้อยลง กลับยิ่งเป็นภัยคุกคามระบบนิเวศทางทะเลมากขึ้น
โดยมีสาเหตุสำคัญจากการทำประมงเชิงพาณิชย์ซึ่งทวีความเข้มข้นกว่าที่ผ่านมา

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “คำเปลี่ยนโลก”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 304 เดือนมิถุนายน 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด