My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ต้นคีฟเวอร์

ต้นคีฟเวอร์ (Quiver Tree: Aloe dichotoma)


[ภาพ : Thomas Schoch]
[ที่มา : commons.wikimedia.org]

พืชเฉพาะถิ่นพบในเขตทะเลทรายของประเทศนามิเบียและแอฟริกาใต้
เมื่อโตเต็มที่จะสูงมากกว่า ๑๐ เมตร ทั้งยังเป็นพืชอายุยืน ช่วงชีวิตเฉลี่ยประมาณ ๓๕๐ ปี

เพราะเติบโตในดินแดนแห้งแล้ง ภายในลำต้นจึงเป็นเนื้อเยื่ออวบน้ำที่นุ่มชื้น
เปลือกหุ้มลำต้นและผิวใบทำหน้าที่ป้องกันความชื้นระเหยสู่ภายนอก
ระบบรากตื้นสามารถดูดซับน้ำฝนซึ่งตกลงมาปริมาณน้อยนิดได้รวดเร็ว

คีฟเวอร์เป็นแหล่งพักพิงสำคัญของสัตว์น้อยใหญ่
ไม่เพียงน้ำหวานในดอกไม้จะมากพอหล่อเลี้ยงชีวิตแมลง นก และลิงบาบูน
กิ่งก้านที่แตกแขนงยังเหมาะสำหรับการสร้างรังของนกและการเกาะพักของเหยี่ยวทะเลทราย

ปี ๒๕๔๔ เกิดปรากฏการณ์คีฟเวอร์ยืนต้นตายครั้งใหญ่
นักวิทยาศาสตร์รายงานว่า อากาศที่ร้อนขึ้นในแถบเส้นศูนย์สูตรเป็นต้นเหตุความผิดปกติดังกล่าว

นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นช่วง ๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมายังเพิ่มอัตราการตายของต้นคีฟเวอร์สูงขึ้น
โดยเฉพาะแถบที่ราบและใกล้เส้นศูนย์สูตร
ในทางกลับกัน ต้นคีฟเวอร์ที่ขึ้นบนเนินเขาหรือพื้นที่สูงและห่างไกลเส้นศูนย์สูตร
ซึ่งอากาศร้อนน้อยกว่า กลับเติบโตได้ดี

เป็นสัญญาณยืนยันว่าแม้ชีวิตในทะเลทรายจะคุ้นชินกับความแห้งแล้งก็ยังโดนสภาวะโลกร้อนเล่นงาน
และพืชซึ่งอพยพย้ายถิ่นไม่ได้จึงตกที่นั่งลำบากอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 307 เดือนกันยายน 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด