My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

Ecocide

“อีโคไซด์” หมายความถึงการทำลายสิ่งแวดล้อมระดับเข้มข้นรุนแรงจนยากจะเยียวยาฟื้นฟู
การผลาญใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วและมากเกินไปทำให้มันอยู่ในสภาพร่อยหรอเสื่อมโทรม
รวมถึงการคุกคามชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตจำนวนมาก
กระทั่งรบกวนโครงสร้างทางระบบนิเวศหรือสั่นคลอนสมดุลทางธรรมชาติ

ส่วนใหญ่ใช้เรียกผลลบจากการกระทำของมนุษย์ที่สามารถสร้างความเสียหายวงกว้าง
ทั้งขนาดของผลกระทบและอาณาเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
บางครั้งก็เป็นความเสียหายที่มากมายจนมิอาจประเมินดีกรีของผลกระทบได้ครบถ้วน

ตัวอย่างเหตุการณ์ฆาตกรรมธรรมชาติที่เข้าข่ายอีโคไซด์ ได้แก่
การละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัย การละลายของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์
การจมลงอย่างช้าๆ ของเกาะเล็กกลางมหาสมุทรอันเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
การลักลอบตัดไม้ในป่าฝนเขตร้อนแอมะซอน การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
กลุ่มขยะพลาสติกที่ลอยรวมกันอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของรัฐเท็กซัส เป็นต้น

…ดูเหมือนอีโคไซด์จะยังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก
แม้ในยุคที่มนุษย์รู้ซึ้งถึงผลกระทบจากการรังแกธรรมชาติแล้วก็ตาม

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “คำเปลี่ยนโลก”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 308 เดือนตุลาคม 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด