My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ด้วงสนภูเขา

ด้วงสนภูเขา (Mountain Pine Beetle: Dendroctonus ponderosae)


[ภาพ : Erich G. Vallery]
[ที่มา : forestryimages.org]

แมลงปีกแข็งสีดำขนาดเท่าเมล็ดข้าว
พบเฉพาะแถบตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ
ดำรงชีวิตด้วยการกินเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มของไม้สน

ด้วงสนภูเขามีวงจรชีวิตประมาณ ๑ ปี
ในช่วงเดือนกรกฎาคมตัวเต็มวัยจะพากันทิ้งต้นสนใกล้ตายที่อาศัยแหล่งอาหารมาทั้งชีวิต
อพยพไปสู่ต้นสนใหม่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วเจาะไชสร้างโพรงคดเคี้ยว ผสมพันธุ์ วางไข่ และตาย
โดยตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในลำต้นของต้นสน
กระทั่งพัฒนาเป็นดักแด้และตัวเต็มวัย

ในอดีตสภาพอากาศที่หนาวจัด
นอกจากเป็นการควบคุมประชากรด้งสวนภูเขาเนื่องจากตัวอ่อนมักแข็งตายก่อนเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย
ยังมีส่วนจำกัดขอบเขตถิ่นอาศัยไม่ให้มันรุกคืบสู่ป่าสนบนเทือกเขาสูง

แต่หลังจากติดตามศึกษาและเก็บข้อมูลนานหลายปี
ทีมนักกีฏวิทยาจากมหาวิทยาลัยมอนตานาก็สรุปว่า
ฤดูหนาวที่หดสั้นและอากาศอุ่นขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนมีส่วนกระตุ้นให้ด้วงสนภูเขาเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายครั้ง โดยมีด้วงสนภูเขาเป็นตัวการสำคัญ
สร้างความเสียหายวงกว้างแก่ป่าสนบนเทือกเขาร็อกกี้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

…นับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้นมา สนละแวกนั้นยืนต้นตาย
กินอาณาบริเวณถึง ๑๘๑,๓๐๐ ตางรางกิโลเมตร

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “Green Planet”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 309 เดือนพฤศจิกายน 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด