My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

Food Print

คำนี้เพิ่งใช้เรียกขานกันเมื่อประมาณ ๓ ปีที่ผ่านมา
หมายถึงขนาดของที่ดินซึ่งใช้ในการผลิตอาหารให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคแบบอิ่มพอดีๆ
และได้รับสารอาหารขั้นต่ำครบถ้วน ต่อคน ๑ คน ภายในระยะเวลา ๑ ปี

นิยามของ Food Print ถูกจุดประกายขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์แนล
ซึ่งทำการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมุ่งเน้นหาคำตอบว่า
แต่ละรูปแบบหรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้คน
เช่น บริโภคมังสวิรัติ ชื่นชอบเนื้อสัตว์ นิยมไขมันต่ำ ฯลฯ ต้องการผืนดินมากน้อยเพียงใดในการผลิตที่ต้นทาง

ผลสรุปที่ได้
การบริโภคอาหารมังสวิรัติไขมันต่ำชนะเลิศด้วย Food Print ต่ำที่สุด ประมาณ ๑,๗๘๐ ตารางเมตรเท่านั้น
ขณะที่อาหารอุดมไขมันและบริบูรณ์เนื้อสัตว์มี Food Print สูงที่สุดคือ ๘,๕๓๙ ตารางเมตร
…เป็นช่องว่างความต่างระหว่างสองขั้วตรงข้ามที่ห่างกันเกือบ ๕ เท่าเลยทีเดียว

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “คำเปลี่ยนโลก”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 309 เดือนพฤศจิกายน 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด