My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

Permaculture

“เพอร์มาคัลเจอร์” เกิดจากการผสมรวมระหว่างคำ “Permanent” กับ “Agriculture”
คิดขึ้นโดย บิลล์ มอร์ริสัน (Bill Morrison) และ เดวิด โฮล์มเกรน (David Holmgren)
ชาวออสเตรเลีย ๒ คนที่มีความสนใจแรงกล้าร่วมกัน
ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และระบบนิเวศทางธรรมชาติ

กระทั่งนำไปสู่แนวคิดและวิถีเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะให้ผลผลิตสูงและเป็นแนวทางการผลิตที่ยั่งยืนกว่ารูปแบบเกษตรกรรมที่พยายามเอาชนะธรรมชาติ
ด้วยการเข้าควบคุมให้เป็นไปตามที่ใจต้องการ

วิถีเกษตรกรรมแบบ “เพอร์มาคัลเจอร์” จะเน้นความสำคัญเรื่องการออกแบบจัดวางพื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ให้สัมพันธ์กัน
และเกื้อกูลต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยทั้งหมดจะสอดคล้องกับระบบนิเวศ
และมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ภายใต้เงื่อนไขไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษ
เน้นการพึ่งพาธรรมชาติและพึ่งพาแหล่งพลังงานภายในชุมชน

ด้วยเชื่อว่า…ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนได้ในที่สุด

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “คำเปลี่ยนโลก”
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 311 เดือนมกราคม 2554

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด