My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

01/54

กำลังใจก็เหมือนมวลน้ำ
ต้องส่งต่อถ่ายเทปล่อยไหลไปมา
หากกักเก็บไว้นิ่งๆ มันจะเน่าเสียเปล่า

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด