My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

03/54

ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะ
ที่คู่ควรกับคำกิริยา
“forgive and forget”

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด