My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ความอร่อยของคนอื่น

ความอร่อยของคนอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นความอร่อยของเรา
แต่ความไม่คุ้นชินของเรา ก็หาใช่ดาบอาญาสิทธิ์ที่ใช้ตัดสินความชอบ-ไม่ชอบ ดี-ไม่ดี อร่อย-ไม่อร่อย เมื่อคนอื่นต่างจากเราไม่
ไม่ใช่เพียงเรื่องอาหาร แต่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

คัดลอกมาจากบทความเรื่องความตายของอาหาร ในหนังสือลม ฟ้า อาหาร
เขียนโดย โตมร สุขปรีชา ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๐

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด