My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


ฟรังส์@190855


ฟรังส์เป็นหลานสาวคนที่สอง
เธออายุสี่เดือนเต็มแล้ว
เจอกันวันนี้ดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
ส่งเสียงอู้วอี้โอ้วว ชวนคุยไม่หยุดเลย