My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

01/55

บทความที่เขียนกับตัวตนของผู้เขียน
ซ้อนทับกัน–มากบ้างน้อยบ้าง
แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันทั้งหมดหรอกน่า

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด