My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

ความพิเศษคูณสามในสบู่ก้อนเดียว

hand in hand soap 02
[ที่มาภาพ handinhandsoap.com]

ด้วยใจที่เชื่อมั่น “ธุรกิจทำได้มากกว่าสร้างผลกำไร”
บิลและคอร์ทนี่ย์ สามีภรรยาชาวอเมริกัน จึงใช้เวลาระดมสมองนานเป็นปี
ในการตอบโจทย์ธุรกิจซึ่งทั้งคู่ตั้งเป้าความต้องการเอาไว้ว่า
จะผลิตสิ่งของจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันที่เกี่ยวพันถึงความอยู่รอดและช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้
โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการให้ที่ยั่งยืน

ระหว่างควานหาคำตอบถูกใจ สิ่งหนึ่งที่ไหลมาสู่การรับรู้ของพวกเขาก็คือ
ความเจ็บป่วยจากน้ำไม่สะอาดและภาวะขาดแคลนสุขอนามัยที่ดีคร่าชีวิตผู้คนถึง 5 ล้านรายในแต่ละปี
(ส่วนใหญ่เป็นเด็ก) และร้อยละ 45 ของความตายนี้สามารถป้องกันได้และง่ายเพียงแค่ล้างมือ

ข้อมูลชุดนี้ก่อกำเนิดผลลัพธ์เจ๋งๆ เป็นสบู่ก้อน Hand in Hand
แถมยังทำให้บิลและคอร์ทนี่ย์สวมหมวก “ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม” ได้อย่างน่าภูมิใจ
เมื่อทั้งคู่เพิ่มเติมความพิเศษลงไปอีก 3 ประการ

ประการแรก เมื่อลูกค้าซื้อสบู่หนึ่งก้อน พวกเขาจะบริจาคสบู่อีกก้อน
ให้เด็กๆ ชาวเฮติที่ขาดแคลนตัวช่วยด้านสุขอนามัย

ประการที่สองตามมาติดๆ ด้วยการแสดงความรับผิดชอบสีเขียว
กล่าวคือ นอกจากใช้วัตถุดิบจากพืชธรรมชาติ
ที่ปลูกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ทั้งหมดแล้ว
ยังโดดเด่นกว่าสบู่อื่นด้วยจุดขาย “ปราศจากน้ำมันปาล์ม”

เนื่องจากน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของสบู่ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ร้อยละ 86 ของน้ำมันปาล์มทั่วโลกมีต้นทางจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความต้องการใช้ผลิตน้ำมันประกอบอาหารและเชื้อเพลิงชีวภาพที่พุ่งกระฉูด
ทำให้ป่าฝนเขตร้อนถูกตัดถางเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบอีกหลายทอด
อาทิ ลดทอนความหลากหลายทางชีวภาพ เร่งการชะล้างพังทลายของดิน
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาพื้นที่ป่าเดิม ละเลยสิทธิชุมชนท้องถิ่น

แม้ความเชื่อมโยงระหว่างการล้างมือกับการสูญเสียป่าฝนเขตร้อนจะเป็นเพียงเส้นใยบางเบา
แต่บิลและคอร์ทนี่ย์ก็เลือกที่จะไม่มีส่วนร่วมทำลายทรัพยากรธรรมชาติชิ้นสำคัญของโลก

และประการสุดท้าย ยิ่งไปกว่าไม่ทำลาย ทั้งคู่ขอช่วยปกป้องโดยแบ่งเงินจากการขายสบู่แต่ละก้อน
สมทบเข้ากองทุนอนุรักษ์ป่าฝนเขตร้อนขนาด 50 ตารางฟุตในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อให้ป่าแต่ละผืนเล็กๆ นี้คงความเป็นป่าฝนเขตร้อนต่อไป

นี่เท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยเชียว
และถ้าผู้ผลิตหันมาประกอบการเพื่อสังคมกันมากๆ
มากกว่าคำนึงถึงผลกำไรอย่างเดียว
…โลกคงน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเนอะ

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “NEIGHBOURS MATTERS”
นิตยสาร IMAGE ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด