My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต

10 อันดับจุดหมายการท่องเที่ยวใส่ใจ

barbados
[ที่มาภาพ caribbeantravel.com]

ไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่านักท่องเที่ยวหรือนักเดินทาง
การไปเยือนต่างถิ่นต่างแดนของเราย่อมเอื้อประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของจุดหมายปลายทางเสมอ

องค์กรอาสาสมัครไม่แสวงหากำไร ไม่รับเงินบริจาคและความช่วยเหลือจากบุคคล
หน่วยงาน หรือรัฐบาลใดอย่าง Ethical Traveler เชื่อมั่นในพลังการจับจ่ายเงินตราของนักท่องเที่ยวว่า
สามารถไหลเข้าไปร่วมสนับสนุนความมุ่งมั่นตั้งใจดี
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการของประเทศเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้
จึงดำเนินการจัดอันดับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวใส่ใจ
หรือ “The World’s 10 Best Ethical Destinations” เป็นประจำทุกปี

โดยพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
และให้คะแนนท่าทีการทำงาน (รวมถึงความพยายามจะดำเนินงาน) ของรัฐบาลประเทศเหล่านั้น
ด้วยดัชนีชี้วัดในหัวข้อสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
การอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
คุณภาพของสวัสดิการสังคม และการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
ซึ่ง Ethical Traveler ให้น้ำหนักว่า เป็นเรื่องควรกระทำอย่างยิ่ง

จุดหมายการท่องเที่ยวใส่ใจ 10 อันดับแรกของโลกประจำปีนี้ ประกอบด้วย
บาฮามาส บาเบโดส เคปเวิร์ด ชิลี โดมินิกา
ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอริเซียส ปาเลา และอุรุกวัย

Ethical Traveler เปิดเผยที่มาของท๊อปเทนดังกล่าวว่า
ต้องทำการบ้านสืบค้นข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้มองแค่ภาพตอนนี้
แต่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาควบคู่ไปด้วย
ซึ่งอาศัยข้อมุลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลัก
อาทิ ยูนิเซฟ ธนาคารโลก ศูนย์นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเยล
เครือข่ายสากลว่าด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ของโลก
องค์กรนิรโทษกรรมสากล องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล เป็นต้น

อย่างการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็จะพิจารณาครอบคลุมถึงเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม
การดูแลรักษาธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
หัวข้อนี้ลัตเวียและลิทัวเนียได้คะแนนภาพรวมนำโด่ง
แต่ประเทศอื่นๆ ก็มีจุดเด่นสีเขียวไม่น้อยหน้า
เช่น ปาเลากำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งเกือบร้อยละ 30
เคปเวิร์ดตั้งเป้าใช้พลังงานทดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใน 20 ปีข้างหน้า
บาเบโดสซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะก็พยายามสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ควบคู่กับการคุ้มครองทรัพยากรชายฝั่ง กระทั่งขึ้นแท่นต้นแบบของประเทศแถบแคริบเบียน
โดมิินิกาไม่เพียงขยายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ยังจริงจังกับอนุรักษ์กบและอิกัวน่าชนิดพันธุ์ท้องถิ่นอีกด้วย

ส่วนเรื่องสวัสดิการสังคมก็ประเมินจากคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ
เช่น อัตราการตายของทารก การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเข้าถึงน้ำสะอาด สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ฯลฯ
จากรายงานการพัฒนามนุษย์ ปี 2013 ของยูเอ็นดีพี
มอริเซียสได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาคและสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก
เพราะมุ่งเน้นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
แต่หากยึดตามดัชนีของธนาคารโลก
ก็จะเป็นชิลีและอุรุกวัยที่ครองอันดับหนึ่งและสองตามลำดับ

ปิดท้ายด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งเน้นที่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
และความพยายามแก้ไขพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
เกือบทั้งสิบประเทศให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างมาก
เช่น อุรุกวัย หลังจากที่ผ่านกฎหมายความเสมอภาคในการแต่งงานไปแล้ว
ก็กำลังยุติการลักลอบทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยด้วยการออกกฎหมายรองรับ

…ก็เลยเล่าสู่กันฟัง
เผื่อใครสนใจท่องเที่ยวแบบใส่ใจตามแนวคิดของ Ethical Traveler
จะได้เริ่มวางแผนตั้งแต่ต้นปี

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน “NEIGHBOURS MATTERS”
นิตยสาร IMAGE ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557

การแสดงความเห็นถูกปิด