My Freezer…Since Dec 2006

ที่พักของบทความอายุสั้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิต


01/55

บทความที่เขียนกับตัวตนของผู้เขียน
ซ้อนทับกัน–มากบ้างน้อยบ้าง
แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันทั้งหมดหรอกน่า

Advertisements


04/54

วิกฤตน้ำท่วมช่วยให้เราเห็น ๒ สิ่งชัดเจนขึ้น
หนึ่งคือตอนอพยพออกจากบ้าน เห็นสิ่งจำเป็นของชีวิต
อีกหนึ่งคือตอนกลับมาเก็บล้างบ้าน เห็นส่วนเกินของชีวิต